Bases legals del sorteig ‘Sortegem 4 vals de 25€ a la Gran Festa de Fora de Sèrie Estocs’

——————————————————————————————————————-

1. Identificació de l’empresa organitzadora.

La Fundació el Molí d’en Puigvert, amb domicili fiscal al C/Gorg del Molí d’en Puigvert, 1 i amb CIF ESG62873971 organitza un sorteig titulat “Sortegem 4 vals de 25€ a la Gran Festa de Fora de Sèrie Estocs”.

2. Dates de començament i finalització del sorteig i àmbit geogràfic.

La data d’inici de la participació al sorteig serà l’10/6/2023 a les 10:00 i finalitzarà el 10/6/2023 a les 21:00. Es podrà participar i/o votar només durant aquest període de temps.

La Fundació el Molí d’en Puigvert es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del sorteig en cas de força major, així com la facultat d’interpretar els presents termes i condicions legals.

Només es podrà participar des de la nostra botiga situades a Blanes, Fora de Sèrie Estocs.

3. Regles i condicions per participar.

Podran participar al sorteig aquelles persones físiques majors de 18 anys amb residència a Espanya.

No podran participar a la campanya, ni per tant resultar guanyadors: empleats de l’empresa, familiars directes dels empleats o perfils fraudulents.

Tampoc no està permesa la participació a través d’agents o tercers, ni l’ús de múltiples identitats.

Per participar, els usuaris per cada compra realitzada a les botigues de roba, es lliurarà una butlleta a emplenar amb el nom i número de telèfon de la compradora. El bitllet ha de ser dipositat en una urna que trobareu a la botiga.

La Fundació el Molí d’en Puigvert es reserva el dret a efectuar canvis a la campanya durant el seu desenvolupament, si es produís alguna causa que impedeixi portar-la a bon terme o per tal de millorar el seu avanç.

4. Selecció del guanyador i modalitat del sorteig.

La selecció dels guanyadors es farà el 13 de juny del 2023 l’extracció aleatòria d’una butlleta dipositada en una urna que els contindrà tots, un cop tancades les participacions.

Hi haurà 4 guanyadors. Es contactarà a traves del telèfon indicat a la butlleta.

La Fundació el Molí d’en Puigvert queda eximida de qualsevol responsabilitat, en cas que hi hagi algun error en les dades facilitades pels guanyadors/suplents, que n’impedeixi la identificació.

5. Valor i naturalesa del premi ofert.

Els premis consistiran en 4 vals de 25€ per utilitzar a les botigues gestionades per la Fundació Privada el Molí d’en Puigvert. L’ús del val pot ser parcial.

La Fundació el Molí d’en Puigvert no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris o qualsevol altra circumstància del val amb el premi.

6. Informació relativa al tractament de dades de caràcter personal (en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’Abril de 2016).

6.1. El responsable del tractament de les vostres dades personals és La Fundació Privada el Molí d’en Puigvert (ESG62873971). Les dades de contacte del responsable són les següents:

Adreça postal: C/Gorg del Molí d’en Puigvert,1

Correu electrònic: info@fundaciomoli.org

6.2. La finalitat del tractament de les dades personals: comunicar el premi a la guanyadora.

6.3. Terminis de conservació de la informació: Les dades identificatives de participants es conservaran durant el temps estrictament necessari per al desenvolupament del sorteig i durant els terminis legals que, si escau, li siguin aplicables.

6.4. Base jurídica del tractament: la legitimació per al tractament de dades és el consentiment atorgat pel participant amb la participació al sorteig i, per tant, amb l’acceptació de les presents bases. Això no obstant, en cas de retirar-ne el consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

6.5. Cessions i transferències internacionals: no s’executa cap cessió de dades a tercers ni transferències internacionals. La Fundació el Molí d’en Puigvert, com a encarregat del tractament de les dades del client, podrà accedir a les dades i emmagatzemar-les (dins de la UE) per oferir els serveis de la seva plataforma al client dins del marc/acord/contracte establert amb ell i només amb aquesta finalitat.

6.6. Drets del Participant: Els interessats poden exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició de les dades en els casos i amb l’abast que estableix el RGPD UE 2016/679. També té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Per exercir aquests drets podreu adreçar-vos a la Fundació Privada el Molí d’en Puigvert, per algun dels canals següents:

Correu electrònic: info@fundaciomoli.org

Se us informa del vostre dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

7. Penalitzacions en cas d’ús fraudulent.

S’entén com a frau l’ús de plataformes o aplicacions independents per aconseguir més participacions al sorteig, igual que comportaments que detectem com aparentment abusius i/o malintencionats.

La constatació de qualsevol d’aquestes pràctiques suposarà l’anul·lació de la participació.

La Fundació el Molí d’en Puigvert es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat com a manipulació o falsificació del sorteig.

La Fundació el Molí d’en Puigvert queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que es puguin deure a la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de l’aplicació mitjançant la qual es participa a la promoció i a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut fer.

La Fundació el Molí d’en Puigvert es reserva el dret que els premis quedin deserts, en cas que els guanyadors o els suplents designats no compleixin els requisits esmentats en aquestes bases, així com en el cas de no poder localitzar el guanyador i/o suplents.

8. Cessions de drets d’imatge i/o propietat intel·lectual.

Els participants i guanyadors cediran els drets d’explotació de les seves fotografies/vídeos a l’empresa La Fundació el Molí d’en Puigvert per al sorteig “Sortegem 4 vals de 25€ en la Gran Festa de Fora de Sèrie Estocs” al territori nacional. Si no s’especifica el temps, s’entenen cedits per la Llei de propietat intel·lectual els drets d’explotació durant un període de 5 anys. Si no s’especifica el territori, s’entenen cedits per aquesta Llei els drets d’explotació per al territori on s’efectua la cessió.

Es farà una sessió de fotografia en el lliurament del xec amb el premi.

En cas de participar amb una fotografia/vídeo que contingui la imatge d’una persona, la persona fotografiada haurà d’haver atorgat el seu consentiment exprés i inequívoc per a tal finalitat al participant que ha pujat aquesta foto/vídeo al sorteig. Si el sorteig exhibís públicament la fotografia que conté la imatge d’una persona, ja sigui a Internet o en una exposició pública, l’empresa estaria comunicant la dada personal de la imatge de la persona fotografiada. Per tant, i d’acord amb la LOPD i el Reglament, és obligatori el consentiment previ de la persona fotografiada. En cas contrari, podria constituir una infracció greu de la LOPD amb una possible sanció de multa de 40.001 a 300.000 euros per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Aquest sorteig no està vinculat a cap plataforma o xarxa social

(Facebook / Twitter / Instagram) no patrocinen, avalen ni administren de cap manera aquesta promoció, ni hi està associat. El participant està proporcionant la seva informació i dades a La Fundació el Molí d’en Puigvert i no a (Facebook / Twitter / Instagram).

9. Acceptació de les Bases Legals.

La participació al sorteig implica l’acceptació dels presents termes i condicions legals. Qualsevol manifestació de no acceptació de la totalitat o part de les bases legals implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència d’això, La Fundació el Molí d’en Puigvert quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.